Инсталиране на Django

Забележка Ако използвате Chromebook, пропуснете тази глава и се уверете, че следвате инструкциите Настройка на Chromebook.

Забележка Ако вече сте минали през стъпките за инсталиране, тогава вече сте направили това - можете да преминете направо към следващата глава!

Част от този раздел е базиран на уроци от Geek Girls Carrots (https://github.com/ggcarrots/django-carrots).

Част от този раздел е базиран на django-marcador урок лицензиран съгласно Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 международен лиценз. Урокът за джанго-маркадор е защитен с авторско право от Markus Zapke-Gründemann et al.

Виртуална среда

Преди да инсталираме Django, ще ви накараме да инсталирате изключително полезен инструмент, който да ви помогне да поддържате средата си на кодиране подредена на вашия компютър. Възможно е да пропуснете тази стъпка, но силно се препоръчва. Като започнете с възможно най-добрата настройка, ще ви спести много проблеми в бъдеще!

Така че, нека създадем виртуална среда (наричана още virtualenv). Virtualenv ще изолира вашата настройка на Python/Django на база проект. Това означава, че всички промени, които правите в един уебсайт, няма да засегнат други, които също разработвате. Яко, нали?

Всичко, което трябва да направите, е да намерите директория, в която искате да създадете virtualenv; вашата начална директория, например. В Windows може да изглежда като C:\Users\Name (където Name е името на вашия логин).

ЗАБЕЛЕЖКА: В Windows се уверете, че тази директория не съдържа акцентирани или специални знаци; ако вашето потребителско име съдържа символи с ударение, използвайте друга директория, например, C:\djangogirls.

За този урок ще използваме нова директория djangogirls от вашата домашна директория:

command-line

$ mkdir djangogirls
$ cd djangogirls

Ще направим virtualenv, наречен myvenv. Общата команда ще бъде във формата:

command-line

$ python3 -m venv myvenv
Virtual environment: Windows

За да създадете нов virtualenv, трябва да отворите командния ред и да стартирате python -m venv myvenv. Ще изглежда така:

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> python -m venv myvenv

Където myvenv е името на вашата virtualenv. Можете да използвате всяко друго име, но се придържайте към малки букви и не използвайте интервали, ударения или специални знаци. Също така е добре името да бъде кратко - ще го препращате много!

Virtual environment: Linux and OS X

Можем да създадем virtualenv и в Linux и OS X, като пуснем python3 -m venv myvenv. Ще изглежда така:

command-line

$ python3 -m venv myvenv

myvenv е името на вашата virtualenv. Можете да използвате всяко друго име, но се придържайте към малки букви и не използвайте интервали. Също така е добре името да бъде кратко, понеже ще го използвате често!

ЗАБЕЛЕЖКА: В някои версии на Debian/Ubuntu може да получите следната грешка:

command-line

The virtual environment was not created successfully because ensurepip is not available. On Debian/Ubuntu systems, you need to install the python3-venv package using the following command.
  apt install python3-venv
You may need to use sudo with that command. After installing the python3-venv package, recreate your virtual environment.

В този случай следвайте инструкциите по-горе и инсталирайте пакета python3-venv:

command-line

$ sudo apt install python3-venv

ЗАБЕЛЕЖКА: При някои версии на Debian/Ubuntu инициирането на виртуалната среда като тази в момента дава следната грешка:

command-line

Error: Command '['/home/eddie/Slask/tmp/venv/bin/python3', '-Im', 'ensurepip', '--upgrade', '--default-pip']' returned non-zero exit status 1

За да заобиколите това, използвайте вместо това командата virtualenv.

command-line

$ sudo apt install python-virtualenv
$ virtualenv --python=python3.6 myvenv

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако получите грешка като

command-line

E: Unable to locate package python3-venv

вместо това стартирайте:

command-line

sudo apt install python3.6-venv

Работа с virtualenv

Командата по-горе ще създаде директория с име myvenv (или каквото име сте си избрали), която съдържа нашата виртуална среда (по същество куп директории и файлове).

Working with virtualenv: Windows

Стартирайте виртуалната си среда като напишете:

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> myvenv\Scripts\activate

Забележка: При Windows 10 можете да получите грешка в прозореца на PowerShell execution of scripts is disabled on this system. В този случай трябва да отворите нов прозорец на PowerShell като изберете "Run as Administrator." След това напишете следната команда преди да стартирате виртуалната си среда:

command-line

C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned
  Промяна при политиката на изпълнението
  Политиката на изпълнението ви предпазва от скриптове на които нямате доверие. При промяна на политиката на изпълнение може да бъдете изложени на опасен риск описан в темата about_Execution_Policies help в http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Искате ли да промените политиката на изпълнението? [Y] ДА [A] Да на всичко [N] Не [L] Не на всичко [S] Прекрати [?] Помощ (по подразбиране е "N"): A

Забележка: За потребителите на популярният редактор VS Code, който идва с интегриран терминал базиран на windows PowerShell, и ако искате да се придържате към интегрирания терминал, трябва да напишете следната команда за да активирате виртуалната си среда:

$ . myvenv\Scripts\activate.ps1

Предимството е, че не трябва да сменяте прозорците между IDE и command-line.

Working with virtualenv: Linux and OS X

Стартирайте виртуалната си среда като напишете:

command-line

$ source myvenv/bin/activate

Помнете, че трябва да заместите myvenv с името на вашата избрана virtualenv.

Забележка: понякога source може да не е на лице. В тези случаи трябва да направите следното:

command-line

$ . myvenv/bin/activate

Ще разберете, че виртуалната ви среда е стартирана като видите подсказването в конзолата ви, което започва с (myvenv).

Когато работите от виртуална среда, python автоматично ще се насочи към правилната версия, така че може да използвате команда python вместо python3.

Добре, сега имаме всичкo необходимо на едно място. Най-накрая може да инсталираме Django!

Инсталиране на Django

Сега след като имате стартирана virtualenv може да инсталирате Django.

Преди да направим това обаче ще проверим дали имаме инсталирана последната версия на pip, софтуерът, който използваме да инсталираме Django:

command-line

(myvenv) ~$ python -m pip install --upgrade pip

Инсталиране на пакети с изисквания

Файла съдържа лист от зависимости, които да се инсталират с командата pip install:

Първо създайте файл с име requirements.txt в папка djangogirls, като използвате IDE инсталиран по-рано. Това става като отворите нов файл в редактора и след това го запазите като requirements.txt в папка djangogirls/. Вашата директория трябва да изглежда така:

djangogirls
├── myvenv
│  └── ...
└───requirements.txt

Във вашият djangogirls/requirements.txt файл трябва да добавите следното:

djangogirls/requirements.txt

Django~=3.2.10

Сега напишете команда pip install -r requirements.txt за да инсталирате Django.

command-line

(myvenv) ~$ pip install -r requirements.txt
Collecting Django~=3.2.10 (from -r requirements.txt (line 1))
 Downloading Django-3.2.10-py3-none-any.whl (7.1MB)
Installing collected packages: Django
Successfully installed Django-3.2.10
Installing Django: Windows

Ако се появи грешка когато извикате команда pip на Windows платформа, проверете дали името на пътя на проекта ви съдържа празно място, знак за ударение или други специални знаци. (например , C:\Users\User Name\djangogirls). Ако съдържа, моля помислете за друго място без разстояние, знак за ударение или други специални знаци (предложение: C:\djangogirls). Създайте нова виртуална среда в новата директория, след това изтрийте старата и опитайте отново командата. (Преместването на папката с виртуална среда няма да работи, тъй като виртуалната среда използва абсолютни пътеки.)

Installing Django: Windows 8 and Windows 10

Вашият command line може да забие след като се опитате да инсталирате Django. Ако това се случи напишете следната команда вместо горната:

command-line

C:\Users\Name\djangogirls> python -m pip install -r requirements.txt
Installing Django: Linux

Ако получите грешка при извикване на pip при Ubuntu 12.04 напишете следната команда python -m pip install -U --force-reinstall pip за да оправите инсталацията на pip във виртуалната среда.

Това е! Сега вече (най-накрая) сте готови да създадете Django апликация!

results matching ""

  No results matching ""