Django modely

Nyní chceme vytvořit něco, co bude ukládat všechny příspěvky na náš blog. Ale abychom to mohly udělat, musíme si nejdříve říct něco o objektech.

Objekty

V programování se používá koncept zvaný objektově orientované programování. Tato myšlenka předpokládá, že místo psaní všeho jako nudný sled programovacích instrukcí můžeme modelovat věci a definovat, jak komunikují mezi sebou navzájem.

Co tedy je objekt? Je to kolekce vlastností a činností. Zní to divně, ale dáme ti příklad.

Pokud chceme modelovat kočku, vytvoříme objekt kočka, který má nějaké vlastnosti, například barva, věk, nálada (ta je dobrá, špatná, ospalá ;)), vlastník (který je objektem osoba nebo je možný případ zatoulané kočky, kde bude tato vlastnost prázdná).

Kočka má také některé akce: předení, škrábání nebo žraní (v němž dáváme kočce nějaké kočičí granule, které by mohlo být samostatný objekt s vlastnostmi, například chuť).

Cat
--------
color
age
mood
owner
purr()
scratch()
feed(cat_food)


CatFood
--------
taste

Základní představa je popsat skutečné věci v kódu vlastnostmi (nazývané vlastnosti objektu/object properties) a akcemi (nazývané metody/methods).

Jak tedy bude vypadat model blogu?

Musíme odpovědět na otázku: Co je blog post/příspěvek? Jaké by měl mít vlastnosti?

Určitě budeme v naše blogu potřebovat nějaký text s jeho obsahem a titulkem, že? Bylo by také dobré vědět, kdo příspěvek napsal, takže potřebujeme autora. Nakonec také chceme vědět, kdy byl příspěvek vytvořen a publikován.

Post
--------
title
text
author
created_date
published_date

Jaký druh věcí můžeme s příspěvkem dělat? Bylo by hezké mít nějakou metodu, která publikuje příspěvek.

Takže budeme potřebovat metodu publish.

Vzhledem k tomu, že už víme, čeho chceme dosáhnout, můžeme začít modelování v Djangu!

Django model

Nyní víme, jaký objekt chceme vytvořit, takže můžeme přistoupit k tvorbě Django modelu pro náš příspěvek v blogu.

Model v Django je zvláštní druh objektu - který je uložen v databázi. Databáze je soubor dat. Je to místo, kam budeš ukládat informace o uživatelích a tvých příspěvcích v blogu, atd. Budeme používat SQLite databázi k ukládání dat. To je výchozí databázový adaptér v Djangu – to nám bude nyní stačit.

Model v databázi si lze představit jako tabulku s řádky (data) a sloupci (údaje).

Vytvoření aplikace

Abychom udržely pořádek, vytvoříme si samostatnou aplikaci uvnitř našeho projektu. Je velmi příjemné mít všechno zorganizované od samého začátku. Chceš-li vytvořit novou aplikaci, je třeba spustit následující příkaz v konzoli (z djangogirls adresáře, kde je manage.py soubor):

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py startapp blog

Zjistíš, že nový adresář blog nyní obsahuje řadu souborů. Adresáře a soubory v našem projektu by měly vypadat následovně:

djangogirls
├── mysite
|    __init__.py
|    settings.py
|    urls.py
|    wsgi.py
├── manage.py
└── blog
  ├── migrations
  |    __init__.py
  ├── __init__.py
  ├── admin.py
  ├── models.py
  ├── tests.py
  └── views.py

Po vytvoření aplikace musíš také Djangu říct, že by ji měl použít. Uděláme to v souboru mysite/settings.py. Musíme najít INSTALLED_APPS a přidat řádek, který bude obsahovat "blog", ). Takže konečná konfigurace by měla vypadat takto:

INSTALLED_APPS = (
   'django.contrib.admin',
   'django.contrib.auth',
   'django.contrib.contenttypes',
   'django.contrib.sessions',
   'django.contrib.messages',
   'django.contrib.staticfiles',
   'blog',
)

Vytvoření modelu pro blog post

V souboru blog/models.py budeme definovat všechny objekty nazývané modely - na tomto místě budeme definovat náš blog post.

Otevři blog/models.py, odstraň vše, co v něm je, a vlož následující kód:

from django.conf import settings
from django.db import models
from django.utils import timezone


class Post(models.Model):
  author = models.ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, on_delete=models.CASCADE)
  title = models.CharField(max_length=200)
  text = models.TextField()
  created_date = models.DateTimeField(
      default=timezone.now)
  published_date = models.DateTimeField(
      blank=True, null=True)

  def publish(self):
    self.published_date = timezone.now()
    self.save()

  def __str__(self):
    return self.title

Dvakrát si zkontroluj, že jsi použila dva znaky podtržítko(_) na každé straně str. Tato konvence se v Pythonu používá často. Někdy je také nazýváme "dunder" (zkratka pro "Double-UNDERscore").

Vypadá to děsivě, že? Ale žádný strach, vysvětlíme ti, co tyto řádky znamenají!

Všechny řádky začínající from nebo import jsou řádky, které přidávají některé kousky z jiných souborů. Takže namísto kopírování a vkládání stejných věcí v každém souboru, můžeš zahrnout některé části s from... import....

class Post(models.Model): - Tento řádek definuje náš model (Jedná se o objekt).

 • class je speciální klíčové slovo, které říká, že definujeme objekt.
 • Post je jméno našeho modelu, můžeme mu dát jiné jméno (ale musíme se vyvarovat speciálních znaků a bílých znaků). Název třídy vždy začínej velkým písmenem.
 • models. Model znamená, že Post je Django Model, takže Django ví, že by to mělo být uloženo v databázi.

Nyní definujeme vlastnosti, mluvily jsme o: title, text, created_date, published_date a autor. To uděláš tak, že definuješ typ každého pole (Je to text? Číslo? Datum? Vztah k jinému objektu, například uživateli?).

 • models. CharField - takto definuješ text s omezeným počtem znaků.
 • models. TextField - toto použiješ na dlouhý text bez omezení. To zní ideálně pro obsah blog post, ne?
 • models. DateTimeField - definuje datum a čas.
 • models. ForeignKey - definuje odkaz do jiného modelu.

Nebudeme vysvětlovat každý kousek kódu, vzhledem k tomu, že by trvalo příliš dlouho. Měla bys se podívat do Django dokumentace, pokud se chceš dozvědět víc o polích modelu a jak definovat jiné věci než výše uvedené (https://docs.djangoproject.com/en/1.8/ref/models/fields/#field-types).

Co je def publish(self):? Je to publish metoda, o které jsme mluvili dříve. def znamená, že definuješ funkci/metodu, a publish je název metody. Název metody můžeš změnit, pokud chceš. Pravidlo pro pojmenovávání je, že používáme malá písmena a podtržítka místo mezer. Například metoda, která vypočítá průměrnou cenu, se bude jmenovat calculate_average_price.

Metody často něco vrací/return. Zde je příklad metoda __str__. V tomto případě, když zavoláme metodu __str__(), dostaneme text (řetězec/string) s názvem Postu.

Pokud ti něco stále ještě není jasné o modelech, neváhej se zeptat svého kouče! Víme, že je to složité, zvláště, když se dozvíte, co jsou objekty a funkce takto naráz. Doufejme, že to je nyní pro tebe trochu méně magické!

Vytvoření tabulek pro modely v databázi

V posledním kroku přidáš náš nový model do databáze. Nejprve musíme dát Djangu vědět, že mám nějaké změny v modelu (které jsme právě vytvořily!). Napiš Python manage.py makemigrations blog. Celý příkaz bude vypadat takto:

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py makemigrations blog
Migrations for 'blog':
 0001_initial.py:
 - Create model Post

Django pro nás připravil soubor migrace, který budeme muset aplikovat na naši databázi. Napiš Python manage.py migrate blog a výstup by měl vypadat takto:

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py migrate blog
Operations to perform:
 Apply all migrations: blog
Running migrations:
 Rendering model states... DONE
 Applying blog.0001_initial... OK

Hurá! Náš Post model je nyní v naší databázi! Bylo by hezké vidět ho v akci, že ano? Přeskoč na další kapitolu a podívej se, jak vypadá tvůj příspěvek!

results matching ""

  No results matching ""