Django modely

Teraz pôjdeme vytvoriť niečo, čo bude uchovávať naše blogové príspevky. Aby sme to vedeli spraviť, musíme si najskôr povedať niečo o objektoch.

Objekty

V programovaní sa používa pojem objektovo orientované programovanie. Myšlienka spočíva v tom, že namiesto vypisovania nudných sekvencií programátorských príkazov môžeme veci modelovať a definovať, ako majú navzájom komunikovať.

Takže, čo je to objekt? Je to zbierka vlastností a akcií. Znie to čudne, ale ukážeme si príklad.

Ak chceme namodelovať mačku, vytvoríme objekt Macka, ktorá má nejaké vlastnosti, napríklad: farba, vek, nalada (t. j. dobrá, zlá, ospalá ;)), a majitelka (ktorý je objektom Osoba, alebo možno v prípade túlavej mačky bude táto vlastnosť prázdna).

Ďalej má Macka niekoľko akcií: priast, skriabat alebo krmit (v ktorej dáme mačke nejaké MacacieZradlo, ktoré by mohlo byť samostatným objektom s vlastnosťami, napr. chut).

Macka
--------
farba
vek
nalada
majitelka
priast()
skriabat()
krmit(mac_zradlo)


MacacieZradlo
--------
chut


MacacieZradlo
--------
chut

Takže v podstate hlavná myšlienka je popísať reálne veci kódom pomocou vlastností (ktorým hovoríme vlastnosti objektu/object properties) a akcií (tie nazývame metódy).

Ako teda budeme modelovať blogový príspevok? Chceme predsa vytvoriť blog, nie?

Musíme odpovedať na otázku: Čo je vlastne blogový príspevok? Aké vlastnosti by mal mať?

No, náš blogový príspevok určite potrebuje nejaký text s obsahom a titulkom, nie? Bolo by tiež fajn vedieť, kto ho napísal - takže potrebujeme autorku či autora. A nakoniec, chceme vedieť, kedy bol príspevok vytvorený a zverejnený.

Post
--------
title
text
author
created_date
published_date

Čo všetko môžeme s blogovým príspevkom robiť? Bolo by dobré mať nejakú metódu, ktorá príspevok publikuje, však?

Takže budeme potrebovať metódu publish.

Keďže už vieme, čo chceme dosiahnuť, začnime tvoriť model v Djangu!

Django model

Keďže už vieme, čo je objekt, môžeme vytvoriť Django model pre náš blogový príspevok.

Model v Djangu je špeciálny typ objektu - je uložený v databáze. Databáza je súbor údajov. Je to miesto, kde budeš ukladať informácie o užívateľoch/užívateľkách, blogových príspevkoch atď. Na ukladanie údajov budeme používať databázu SQLite. Je to prednastavený databázový adaptér v Djangu -- nateraz nám bude stačiť.

Model v databáze si môžeš predstaviť ako tabuľku so stĺpcami (polia) a riadkami (dáta).

Vytvorenie aplikácie

Aby sme mali všetko pekne upratané, vytvoríme vo vnútri nášho projektu samostatnú aplikáciu. Je dobré mať všetko zorganizované hneď od začiatku. Aby sme vytvorili aplikáciu, musíme v konzole spustiť nasledujúci príkaz (v priečinku djangogirls, kde sa nachádza súbor manage.py):

Mac OS X a Linux:

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py startapp blog

Windows:

(myvenv) C:\Users\Name\djangogirls> python manage.py startapp blog

Uvidíš, že pribudne nový priečinok blog, ktorý obsahuje množstvo súborov. Priečinky a súbory v našom projekte by mali vyzerať takto:

djangogirls
├── blog
│  ├── admin.py
│  ├── apps.py
│  ├── __init__.py
│  ├── migrations
│  │  └── __init__.py
│  ├── models.py
│  ├── tests.py
│  └── views.py
├── db.sqlite3
├── manage.py
├── mysite
│  ├── asgi.py
│  ├── __init__.py
│  ├── settings.py
│  ├── urls.py
│  └── wsgi.py
├── myvenv
│  └── ...
└── requirements.txt

Po vytvorení aplikácie tiež musíš Djangu povedať, že ju má použiť. To spravíme v súbore mysite/settings.py - otvor ho vo svojom editore. Musíme nájsť INSTALLED_APPS a pridať riadok 'blog', tesne pred uzatváraciu zátvorku ]. Takže výsledok nášho snaženia bude vyzerať takto:

mysite/settings.py

INSTALLED_APPS = [
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',
  'blog',
]

Vytvorenie modelu príspevku

V súbore blog/models.py definujeme všetky objekty, ktoré sa nazývajú modely - na tomto mieste definujeme náš príspevok.

Otvor blog/models.py v editore, všetko z neho odstráň a napíš nasledovný kód:

blog/models.py

from django.conf import settings
from django.db import models
from django.utils import timezone


class Post(models.Model):
  author = models.ForeignKey(settings.AUTH_USER_MODEL, on_delete=models.CASCADE)
  title = models.CharField(max_length=200)
  text = models.TextField()
  created_date = models.DateTimeField(default=timezone.now)
  published_date = models.DateTimeField(blank=True, null=True)

  def publish(self):
    self.published_date = timezone.now()
    self.save()

  def __str__(self):
    return self.title

Dvakrát skontroluj, či si použila 2 podčiarkovníky (_) na oboch stranách str. Táto konvencia sa v Pythone často používa a niekedy sa tomu hovorí "dunder" (skratka pre anglické double-underscore).

Vyzerá to strašidelne, nie? Ale neboj sa, vysvetlíme si, čo tieto riadky znamenajú!

Všetky riadky začínajúce na from alebo import pridávajú časti z iných súborov. Takže namiesto kopírovania tých istých vecí v každom súbore môžeme vložiť niektoré časti pomocou from ... import ....

class Post(models.Model): - tento riadok definuje náš model (je to objekt).

 • class je špeciálne kľúčové slovo, ktoré naznačuje, že definujeme objekt.
 • Post je meno nášho modelu. Môžeme mu dať iný názov (ale musíme sa vyhnúť špeciálnym znakom a medzerám). Názov triedy vždy začni písmenami.
 • models.Model znamená, že Post je djangový model, takže Django vie, že by mal byť uložený v databáze.

Teraz zadefinujeme vlastnosti, o ktorých sme hovorili: title (titulka), text, created_date (dátum vytvorenia), published_date (dátum zverejnenia) a author (autor(ka)). Na to ale musíme zadefinovať typ každého poľa (Je to text? Číslo? Dátum? Vzťah k inému objektu, napr. objektu User?)

 • models.CharField - takto môžeš definovať text s obmedzeným počtom znakov.
 • models.TextField - toto je pre dlhé texty bez obmedzenia. To znie ideálne pre blogový príspevok, nie?
 • models.DateTimeField - toto je dátum a čas.
 • models.ForeignKey - toto je odkaz na iný model.

Nebudeme si tu vysvetľovať každý kúsok kódu, pretože by to zabralo príliš veľa času. Ak chceš vedieť viac o modelových poliach a definovaní ďalších vecí okrem tých, čo sme popísali vyššie, skús sa pozrieť do dokumentácie Djanga (https://docs.djangoproject.com/en/3.2/ref/models/fields/#field-types).

A čo def publish(self):? To je presne tá metóda publish, o ktorej sme hovorili predtým. def znamená, že ide o funkciu/metódu, a publish je jej názov. Názov metódy môžeš zmeniť, ak chceš. Pravidlo pre názvy metód je, že používame malé písmená a podčiarkovníky namiesto medzier. Napríklad metóda, ktorá vypočíta priemernú cenu by sa mohla nazývať pocitaj_priemernu_cenu.

Metódy často niečo vracajú (return). Príklad nájdeš napríklad v metóde __str__. V tomto prípade, keď zavoláme __str__(), dostaneme text (string) s názvom príspevku.

Tiež si všimni, že def publish(self): a def __str__(self): sú odsadené vo vnútri našej triedy. Keďže Python je citlivý na medzery, musíme odsadiť naše metódy vo vnútri triedy. Inak metódy nebudú patriť do triedy a môže dojsť k neočakávanému správaniu.

Ak čokoľvek nie je jasné, neváhaj a spýtaj sa mentora či mentorky! Vieme, že je to komplikované, najmä ak sa učíš, čo sú objekty a funkcie súčasne. Ale dúfame, že teraz už to vyzerá trochu menej magicky!

Vytváranie tabuliek pre modely v databáze

Posledným krokom je pridať náš nový model do databázy. Najprv musíme Djangu dať vedieť, že sme urobili nejaké zmeny v našom modeli. (Práve sme ho vytvorili!) Choď do konzoly a zadaj python manage.py makemigrations blog. Bude to vyzerať takto:

command-line

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py makemigrations blog
Migrations for 'blog':
 blog/migrations/0001_initial.py

  - Create model Post

Poznámka: Nezabudni uložiť súbory, ktoré upravuješ. Inak počítač spustí starú verziu, ktorá môže skončiť chybou.

Django pripravil migračný súbor, ktorý musíme aplikovať na našu databázu. Napíš python manage.py migrate blog a výstup by mal byť:

command-line

(myvenv) ~/djangogirls$ python manage.py migrate blog
Operations to perform:
 Apply all migrations: blog
Running migrations:
 Applying blog.0001_initial... OK

Hurá! Náš model Post je už v databáze! Bolo by fajn ho vidieť, nie? Prejdi na nasledujúcu kapitolu a uvidíš, ako vyzerá tvoj Post!

results matching ""

  No results matching ""