Ako rozšíriť aplikáciu

Už sme dokončili všetky kroky potrebné k tomu, aby sme vytvorili našu webovú stránku: vieme ako napísať model, url, view a šablónu. Taktiež vieme ako spraviť našu stránku peknú.

Čas na precvičovanie!

Prvá vec, ktorú potrebujeme na našom blogu je, zjavne, stránka, na ktorej zobrazíme jeden príspevok, že?

Už máme Post model, takže nepotrebujeme do models.py pridávať nič iné.

Vytvorenie šablóny odkazu na post detail

Začneme s pridaním odkazu v blog/templates/blog/post_list.html súbore. Zatiaľ by mal vyzerať takto:

blog/templates/blog/post_list.html

{% extends 'blog/base.html' %}

{% block content %}
  {% for post in posts %}
    <div class="post">
      <div class="date">
        {{ post.published_date }}
      </div>
      <h1><a href="">{{ post.title }}</a></h1>
      <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
    </div>
  {% endfor %}
{% endblock %}

Chceme, aby link z titulku príspevku smeroval na stránku detailov príspevku. Zmeňme <h1><a href="">{{ post.title }}</a></h1> tak, aby odkazoval na stránku detailu príspevku:

blog/templates/blog/post_list.html

<h1><a href="{% url 'post_detail' pk=post.pk %}">{{ post.title }}</a></h1>

Je na čase vysvetliť záhadné {% url 'post_detail' pk=post.pk %}. Ako možno tušíš, {% %} notácia znamená, že používame tagy Django šablóny. Tentoraz použijeme jeden, ktorý pre nás vytvorí URL!

post_detail časť znamená, že Django bude očakávať URL v blog/urls.py s name=post_detail

A čo s pk=post.pk? pk je skratka pre primárny kľúč, ktorý jednoznačne určuje každý záznam v databáze. Keďže sme neurčili primárny kľúč v našom Post modely, Django ho vytvorí namiesto nás (štandardne je to číslo ktoré sa zvýši o jedna pre každý záznam, t.j. 1, 2, 3) a pridá ho ako pole s názvom pk ku každému z našich príspevkov. K primárny kľúču môžeme pristupovať napísaním post.pk, rovnako ako pristupujeme iným poliam (titul, autor, atď) v našom Post objekte!

Teraz keď pôjdeme na: http://127.0.0.1:8000/ uvidíme chybu (ako sa dá očakávať, keďže ešte nemáme URL alebo view pre post_detail). Bude to vyzerať takto:

NoReverseMatch error

Vytvor URL na detail príspevku

Vytvorme URL v urls.py pre náš post_detail view!

Chceme aby sa detaily nášho prvého príspevku zobrazili na tejto URL: http://127.0.0.1:8000/post/1/

Vytvorme URL v súbore blog/urls.py tak, aby odkazoval Django na view nazvaný post_detail, ktorý zobrazí celý príspevok blogu. Pridaj riadok url(r'^post/(?P<pk>\d+)/$', views.post_detail, name='post_detail'), do súboru blog/urls.py. Súbor by mal vyzerať takto:

blog/urls.py

from django.conf.urls import url
from . import views

urlpatterns = [
  url(r'^$', views.post_list, name='post_list'),
  url(r'^post/(?P<pk>\d+)/$', views.post_detail, name='post_detail'),
]

Táto časť ^post/(?P<pk>\d+)/$ vyzerá desivo, ale bez obáv - vysvetlíme si:

 • začína to opäť s ^ - "začiatok".
 • post/ len znamená, že na začiatku, URL by mala obsahovať slovo post a /. Zatiaľ všetko v poriadku.
 • (?P<pk>\d+) - táto časť je zložitejšia. Znamená to, že Django vezme všetko, čo tu vložíš a premiestni to do premennej s názvom pk. (Všimni si, že to zodpovedá názvu ktorý sme dali primárnemu kľúču v blog/templates/blog/post_list.html!) \d nám hovorí, že to môže byť iba číslica, nie písmeno (takže všetko od 0 po 9). + znamená, že musíme mať aspoň jedno číslo. Takže niečo ako http://127.0.0.1:8000/post// nie je validné, ale http://127.0.0.1:8000/post/1234567890/ je úplne v poriadku!
 • / – potom potrebujeme / ešte raz.
 • $ – "koniec"!

To znamená, že ak zadáš http://127.0.0.1:8000/post/5/ do svojho prehliadača, Django pochopí, že hľadáš view s názvom post_detail a prenesie informácie z pk rovné 5 do toho view.

OK, pridali sme nový URL vzor blog/urls.py! Poďme obnoviť stránku: http://127.0.0.1:8000 / Boom! Server znova prestal bežať. Pozri sa do konzoly - ako sa aj dalo očakávať je tam ďalšia chyba!

AttributeError

Pamätáš si, čo je ďalší krok? Samozrejme: pridávanie view!

Pridaj view do detailu príspevku

Tentokrát má náš view extra parameter, pk. Náš view ho potrebuje zachytiť, že? Takže definujeme našu funkciu ako def post_detail(request, pk):. Všimni si, že musíme použiť rovnaké meno, ako to, ktoré sme špecifikovali v Url (pk). Vynechanie tejto premmenej je nesprávne a bude mať za následok chybu!

Teraz chceme aby sme dostali jeden a len jeden príspevok blogu. Na to môžeme použiť querysets takto:

blog/views.py

Post.objects.get(pk=pk)

Ale tento kód má problém. Pokiaľ tu nie je žiaden Post s daným primárnym kľúčom(pk) budeme mať veľmi škaredú chybu!

DoesNotExist error

To nechceme! Ale samozrejme Django prichádza s niečim, čo si s tým poradí: get_object_or_404. V príade, že neexistuje žiaden Post s daným pk zobrazí oveľa krajšiu stránku, Page Not Found 404.

Page not found

Dobrá správa je, že si môžeš vytvoriť svoju vlastnú Page not found stránku a spraviť ju tak peknú ako len chceš. Ale to nie je momentálne príliš dôležité, takže to preskočíme.

Dobre, čas pridať view do nášho views.py súboru!

V blog/urls.py sme vytvorili URL pravidlo s názvom post_detail, ktoré odkazuje na zobrazenies názvom views.post_detail. To znamená, že Django očakáva zobrazovaciu funkciu s nazvom post_detail v súbore blog/views.py.

Mali by sme otvoriť blog/views.py a pridať nasledovný kód ku ostatným from riadkom:

blog/views.py

from django.shortcuts import render, get_object_or_404

A na konci súboru pridáme náš view:

blog/views.py

def post_detail(request, pk):
  post = get_object_or_404(Post, pk=pk)
  return render(request, 'blog/post_detail.html', {'post': post})

Áno. Nastal čas obnoviť stránku: http://127.0.0.1:8000/

Post list view

Funguje to! Ale čo sa stane, keď klikneš na odkaz v názve príspevku blogu?

TemplateDoesNotExist error

Ale nie! Ďalšia chyba! Ale už vieme, s čim mám dočinenia, že? Potrebujeme pridať šablónu!

Vytvor šablónu pre detaily príspevku

Vytvoríme súbor v blog/templates/blog s názvom post_detail.html.

Bude to vyzerať takto:

blog/templates/blog/post_detail.html

{% extends 'blog/base.html' %}

{% block content %}
  <div class="post">
    {% if post.published_date %}
      <div class="date">
        {{ post.published_date }}
      </div>
    {% endif %}
    <h1>{{ post.title }}</h1>
    <p>{{ post.text|linebreaksbr }}</p>
  </div>
{% endblock %}

Znova raz rozširujeme base.html. V bloku content chceme zobraziť published_date príspevku (pokiaľ existuje), titulok a text. Ale mali by sme prebrať pár dôležitých vecí, však?

{% if ... %} ... {% endif %} je tag šablóny, ktorý môžeme použiť ak chceme niečo skontrolovať. (Pamätáš si if ... else .. z Úvodu do Pythonu?) V tomto prípade chceme overiť či published_date príspevku nie je prázdny.

Dobre, môžeme obnoviť našu stránku a pozrieť sa, či TemplateDoesNotExist zmizlo.

Post detail page

Jupí! Funguje to!

Je čas nasadiť!

Bolo by dobré vedieť, či tvoja stránka stále funguje na PythonAnywhere, že? Pokúsme sa ju znova nasadiť.

command-line

$ git status
$ git add --al .
$ git status
$ git commit -m "Pridaný view a šablóna pre detail príspevku blogu a taktiež CSS pre stránku."
$ git push

Potom v Bash konzole PythonAnywhere:

command-line

$ cd ~/<your-pythonanywhere-username>.pythonanywhere.com
$ git pull
[...]

(Nezabudni nahradiť <your-pythonanywhere-username> svojím uživateľským menom na PythonAnywhere, bez hranatých zátvoriek).

Aktualizovanie statických súborov na serveri

Servre ako PythonAnywhere sa ku "statickým súborom" (ako CSS súbory) správajú inak ako ku Python súborom, lebo ich môžu optimalizovať aby ich bolo možné rýchlejšie načítať. Kvôli tomu, keď meníme naše CSS súbory, musíme spustiť ďalší príkaz na servri aby ich akutalizoval. Názov príkazu je collectstatic.

Začni spustením virtualenvu, ak už nie je aktívne (PythonAnywhere používa príkaz workon, je to presne ako source myenv/bin/activate príkaz ktorý si použila na vlastnom počítači):

command-line

$ workon <your-pythonanywhere-username>.pythonanywhere.com
(ola.pythonanywhere.com)$ python manage.py collectstatic
[...]

manage.py collectstatic príkaz sa trochu podobá na manage.py migrate. Robíme zmeny v našom kóde a potom povieme Django aby aplikoval (apply) tie zmeny, buď na statické súbory na servri, alebo do databázy.

A nakoniec preskoč na kartu Web and klinki na Reload.

A to by malo byť všetko! Gratulujeme :)

results matching ""

  No results matching ""